Маєвський Володимир Олександрович

 доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну,
професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів

volodymyr_mayevskyy@nltu.edu.ua; mayevskyy_v@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0001-5820-9454, SCOPUS 57190175631

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=fH_JgW8AAAAJ

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

 • Технологічні процеси розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію та їхнє проектування. Планування та оптимізація розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію з урахуванням їхньої форми, кількості та розмірно-якісних характеристик і в умовах апріорної невизначеності, зокрема у вигляді систем прийняття рішень на основі методів штучного інтелекту. Розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розпилювання лісоматеріалів на пиломатеріали і розкрою пиломатеріалів на заготовки.
 • Технологічні процеси виготовлення клеєних дерев’яних конструкцій, зокрема брусів та перехресно-клеєної деревини (CLT-панелей), як цільних, так і порожнистих. Визначення фізико-механічних, технологічних та теплофізичних характеристик клеєних дерев’яних конструкцій.

ОСВІТА

 • 1988…1992 рр.                     студент Кременецького лісотехнічного технікуму (Тернопільська обл.). Середня спеціальна освіта за спеціальністю «Лісопильно-деревообробне виробництво», кваліфікація – технік-технолог.
 • 1992…1995 рр.   студент Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 року – Українського державного лісотехнічного університету). Повна вища освіта за спеціальністю «Технологія деревообробки», кваліфікація – інженер-технолог.
 • 1995…1998 рр.  аспірант Українського державного лісотехнічного університету (з 2005 року – Національного лісотехнічного університету України).
 • 2008…2011 рр.   докторант Національного лісотехнічного університету України.

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

 • 2001 р.  присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу (диплом ДК 010174 від 11.04.2001 р.). Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію».
 • 2006 р.   присвоєння вченого звання доцента кафедри технології виробів з деревини (атестат О2ДЦ №013436 від 19.10.2006 р.).
 • 2013 р.  присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини (диплом ДД 002611 від 10.10.2013 р.). Тема докторської дисертації: «Науково-технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісних характеристик лісоматеріалів».
 • 2015 р.  присвоєння вченого звання професора кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (атестат 12ПР №010906 від 29.09.2015 р.).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 1999 р.  – асистент кафедри технології лісопильно-деревообробних виробництв (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).
 • 1999…2002 рр. –  асистент кафедри технології деревообробки і захисту деревини (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).
 • 2002…2005 рр. – асистент кафедри технології виробів з деревини (Український державний лісотехнічний університет, технологічний факультет).
 • 2005…2011 рр.  – доцент кафедри технології виробів з деревини (Національний лісотехнічний університет України, технологічний факультет).
 • 2011…2014 рр.   -доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (Національний лісотехнічний університет України, технологічний факультет).
 • З 02.2014 р. і до цього часу  –  професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (Національний лісотехнічний університет України, навчально-науковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну).
 • З 12.2018 р. і до цього часу   директор навчально-наукового інституту деревообробних  та комп’ютерних технологій і дизайну (Національний лісотехнічний університет України).

Окрім посад професорсько-викладацького складу обіймав й інші посади:

 • 03.2004…10.2004 р.- заступник декана заочного факультету з організаційної роботи (Український державний лісотехнічний університет).
 • 2004…2008 рр. – заступник декана технологічного факультету з навчальної роботи (Національний лісотехнічний університет України).
 • 2014…2018 рр. – директор (керівник) Центру дистанційного навчання і післядипломної освіти (Національний лісотехнічний університет України).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв
 • Проектування деревообробних та меблевих виробництв
 • Теорія та практика лісопиляння
 • Моделі та методи прийняття рішень у деревообробній галузі

ЕКСПЕРНА/НАУКОВА/ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2019 р.

 •  і до цього часу –  експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • 2016…2019 рр.  – експерт секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом №14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура».
 • 2013…2020 рр.  – вчений секретар (з 07.2016 – член) спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 із захисту докторських дисертацій у Національному лісотехнічному університеті України, член спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 із захисту докторських дисертацій у Національному лісотехнічному університеті України.
 • 2013…2014 рр. – член експертної ради «Харчова промисловість та сільське господарство» при Акредитаційній комісії МОН України.
 • З 2019 р. і до цього часу – головний редактор міжвідомчого науково-технічного збірника «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість».
 • З 2019 р. і до цього часу – член редакційної колегії науково-технічного збірника «Науковий вісник НЛТУ України».
 • 2007…2015 рр.  –  вчений секретар науково-методичної комісії з деревооброблювальних технологій МОН України.
 • З 06.2019 р.  і до цього часу – голова науково-методичної підкомісії 187 – Деревообробні та меблеві технології Науково-методичної комісії № 9 з будівництва та технологій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з розроблення стандартів вищої освіти України для трьох рівнів вищої освіти (бакалавр, магістр та доктор філософії) спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології.
 • З 2014 р. і до цього часу –       член вченої ради Національного лісотехнічного університету України.
 • З 2004 р. і до цього часу  – член вченої ради навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну (навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, технологічного факультету) Національного лісотехнічного університету України, з 12.2018 року – голова вченої ради.
 • З 2019 р. і до цього часу – гарант освітньо-наукової програми «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 • З 2020 р. і до цього часу  – гарант освітньо-професійної програми «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • З 2023 р.  –  гарант освітньо-професійної програми «Деревообробні та меблеві технології» спеціальності «Деревообробні та меблеві технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • З 2018 р. і до цього часу – член групи забезпечення освітньо-професійних (освітньо-наукової) програм спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор (співавтор) :

 • понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 67 наукових публікації у фахових виданнях, у тому числі 2 – в іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричної бази Scopus і Web of Science,
 • 12 навчально-методичних праць
 • 5 патентів (1 – на винахід, 4 – на корисні моделі).

Брав участь у понад 40 міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, конференціях, семінарах, форумах та круглих столах.

https://orcid.org/0000-0001-5820-9454,

SCOPUS 57190175631

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=fH_JgW8AAAAJ

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ/ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

 • 2014…2016 рр.  –  учасник міжнародного проекту RERAM: Bridging Gaps in Research 2 Innovation in Resource Efficiency and Raw Materials (грант Європейської дослідницької та інноваційної комісії (European Commission Research & Innovation)).
 • 2020…2022 рр. – учасник міжнародного проекту «Joint Digital Future Project» («Спільне цифрове майбутнє») – A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching  (грант німецької служби академічних обмінів DAAD).

Виконання держбюджетних та госпдоговірних тематик:

 • «Вивчити та провести обґрунтування ефективних способів розпилювання круглих лісоматеріалів та структури технологічних потоків на базі стрічкопильного обладнання» (№ держ. реєстр. 0104U005509);
 • «Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини із врахуванням її макроскопічних ознак» (№ держ. реєстр. 0105U009086);
 • «Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини» (№ держ. реєстр. 0107U008205);
 • «Розробка ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення клеєних щитів з деревини» (№ держ. реєстр. 0109U005726);
 • «Розробити нормативи витрат сировини на виробництво струганого шпону» (№ держ. реєстр. 0101U008002);
 • «Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів» (№ держ. реєстр. 0103U000083);
 • «Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів» (№ держ. реєстр. 0105U004468);
 • «Сучасні технології підготовки фахівців для лісового комплексу України» (№ держреєстр. 0103U000079);
 • «Вплив лісорослинних умов на ріст та якість деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та ялини європейської (Pinus abies L.) в умовах Львівської, Івано-Франківської, Рівненської та Чернівецької областей України» (№ держреєстр. 0105U007360);
 • «Дослідити та розробити рекомендації використання голкофрез для шліфування деревини» (№ держ. реєстр. 0106U009027).

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ/ТРЕНІНГИ

 • 2018 р.  – подяка Міністерства освіти і науки України.
 • 2017 р.  – грамота Львівської обласної державної адміністрації.
 • 2006…2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
 • 2002…2003 рр.  –  стипендіат Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених.

ЧЛЕНСТВО в товариствах, організаціях

 • З 04.2019 р.  і до цього часу – член технічного комітету № 18 «Лісові ресурси», голова підкомітету ПК-3.
 • З 05.2021 р.  і до цього часу –  голова технічного комітету № 151 «Меблі».