Історія кафедри

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів утворена 1 липня 2011 року.

Останні десятиліття в Україні стрімко розвивається будівництво, у т.ч. і дерев’яне будинкобудування. Це викликало потребу у фахівцях з поглибленими знаннями та вміннями з технологій виготовлення столярно-будівельних виробів (вікон, дверей, паркету, профільних виробів), різних форм дерев’яних споруд та будівель. Реагуючи на попит ринку і була утворена кафедра.
Першим завідувачем кафедри став один з ініціаторів її створення – декан технологічного факультету, проф., д.т.н. Максимів В.М. До складу кафедри увійшли такі досвідчені педагоги та науковці, як проф. Мацюк Р.І., доц. Горбачова Л.Н., доц. Ференц О.Б., доц. Маєвський В.О., а також молодші та перспективні – к.т.н., Копинець З.П., к.т.н. Дадак Ю.Р., к.т.н., Миськів Є.М.

Станом на травень 2023 року у професорсько-викладацькому складі кафедри – 7 осіб, з них:

  • доктор технічних наук, професор Маєвський В.О.;
  • доктор технічних наук, професор Шналь Т.М.;
  • кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Ференц О.Б.;
  • кандидат технічних наук, доцент Копинець З.П.;
  • кандидат технічних наук, доцент Щупаківський Р.Б.;
  • кандидат технічних наук, старший викладач Миськів Є.М.,
  • асистент Воронович С.В.

Професорсько-викладацький склад кафедри підібраний на конкурсній основі з потенціалу магістрів, аспірантів, докторантів навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну. Основними критеріями вибору викладача кафедри є його фаховий та інтелектуальний рівень, толерантність та дисциплінованість. Викладачі кафедри, здебільшого через п’ять років проходять атестацію на кафедрі та Вченій раді інституту (завідувач кафедри – додатково на Вченій раді університету). Підставою, окрім вищезазначених, для обрання претендента на відповідну посаду у професорсько-викладацькому складі кафедри є також результати проходження стажування (підвищення кваліфікації) у провідних ЗВО, науково-дослідних закладах технічного профілю як в Україні так і за кордоном або провідних підприємствах деревообробної галузі.

Навчально-допоміжний персонал кафедри – інж. Садовий М.І., інж. ІІ категорії Чорнобай Л.В. на належному рівні забезпечують обслуговування навчального процесу.
Такий підхід діяльності кафедри дає змогу забезпечувати навчальний процес висококваліфікованими кадрами, породжує здорову конкуренцію та сприяє омолодженню викладацького складу.

Середній вік професорсько-викладацького складу кафедри становить 44 роки. Керівництво кафедри дбає про поповнення кафедри молодими висококваліфікованими фахівцями, для цього на кафедрі постійно ведеться робота з підбору кандидатів до вступу в аспірантуру. Особлива увага приділяється захисту дисертацій співробітниками, докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри.

Два аспіранти кафедри навчаються в аспірантурі з відривом від виробництва (Воронович С. – четвертий рік навчання, Мороз Р. – третій рік навчання).
На кафедрі формується наукова школа «Розроблення ресурсоощадних технологій механічного оброблення деревини» під керівництвом докт. техн. наук, проф. Маєвського Володимира Олександровича.

Впродовж останніх п’яти років:

  • опубліковано – понад 16 статей у фахових виданнях;
  • отримано – 2 патенти на корисну модель;

На кафедрі захищено: 1 кандидатську дисертацію (науковий керівник – докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.); 1 докторську дисертацію (науковий керівник – докт. техн. наук, проф. Максимів В.М.)